Even geduld

B B Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Heren Kinderen Accessoires Unisex Cadeaubon Acties

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN


Ondernemingsgegevens

CALLISTO BV

B’EAU4 FASHION

Albert I Laan 180

8620 Nieuwpoort

Info@beau4.be 058/232003

Ondernemingsnummer:

BE0888.808.624

RPR VeurneArtikel 1: Algemene bepalingen


shop.beau4fashion.be is de e-commerce website van Callisto BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Albert I Laan 180, 8620 Nieuwpoort, BTW BE0888.808.624, RPR Gent, afdeling Veurne (“B’eau4 Fashion”). Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van B’eau4 Fashion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door B’eau4 Fashion aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld staat, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden B’eau4 Fashion niet. B’eau4 Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. B’eau4 Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B’eau4 Fashion . B’eau4 Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Artikel 4: Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:

-Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.

-Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...

-Selecteer de gewenste betalingswijze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via kredietkaart

via bankkaart

-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.

-Na afronding wordt de bestelling zorgvuldig verwerkt.

B’eau4 Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in één van onze winkels naar keuze.

B’eau4 Fashion streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door bpost, DHL of dpd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden:

-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

-Er wordt enkel geleverd in België en Nederland

Leveringen gebeuren op werkdagen

-De zendingen worden met bpost, DHL of dpd geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven

-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan B’eau4 Fashion.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door B’eau4 Fashion was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van B’eau4 Fashion.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van B’eau4 Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij B’eau4 Fashion.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant B’eau4 Fashion (webshop@beau4.be, 058/232003, Albert I Laan 180, 8620 Nieuwpoort) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan B’eau4 Fashion heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan B’eau4 Fashion (Albert I Laan 180, 8620 Nieuwpoort) De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR .

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt B’eau4 Fashion zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal B’eau4 Fashion alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat B’eau4 Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan B’eau4 Fashion wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door B’eau4 Fashion geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

B’eau4 Fashion betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop B’eau4 Fashion geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de Klant B’eau4 Fashion specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de B’eau4 Fashion klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan B’eau4 Fashion.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant B’eau4 Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van B’eau4 Fashion is bereikbaar op het telefoonnummer +3258/232003, via e-mail op webshop@beau4.be of per post op het volgende adres Albert I Laan 180, 8620 Nieuwpoort. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover B’eau4 Fashion beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt B’eau4 Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

B’eau4 Fashion verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u mailen naar webshop@beau4.be . 

Verwerkingsdoeleinden

B’eau4 Fashion verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen B’eau4 Fashion binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met B’eau4 Fashion verbonden zijn of met enige andere partner van B’eau4 Fashion;

B’eau4 Fashion garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-       zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-       een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: admin@beau4.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Artikel 12: Marketingcommunicatie

B'eau4 Fashion kan periodieke marketingcommunicatie versturen per post, per mail, per sms. Dit op basis van de gegevens die de klant ons verstrekt tijdens het aankoopproces & zijn geregistreerde mondelinge toestemming tot het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie.

De klant heeft het recht zicht kosteloos te verzetten tegen het ontvangen van marketingcommunicatie. De klant kan zijn voorkeuren aanpassen of zich uitschrijven bij het ontvangen van e-mailcommunicatie/ sms-communicatie door op de respectievelijke links te klikken onderaan de e-mail/de sms. Indien de klant zich geheel wil uitschrijven van alle marketingcommunicatie, kan dit door een e-mail te verzenden naar: marketing@beau4.be

B'eau4 Fashion behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren aan de prijzen, acties en promoties die gecommuniceerd worden in marketingcommunicatie. B'eau4 Fashion kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Houdt er rekening mee dat bepaalde gecommuniceerde producten uitverkocht kunnen zijn, of onderhevig kunnen zijn aan prijswijzigingen na bijbestelling. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van B'eau4 Fashion.  

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten cookies: 

• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.

• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.

Jouw toestemming
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door B’eau4 Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van B’eau4 Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Bijlage : Formulier voor herroeping

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Kennisgeving van herroeping

Datum (*):

Ik/Wij (*) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de overeenkomst herroepen. Datum sluiting overeenkomst (*): ....................................................................

Na(a)m(en) van de consument(en)) (*): .......................................................... .............................................................................................................

Adres(sen) van de consument(en) (*) : ............................................................................................................. .............................................................................................................

Reden(*): ............................................................................................................. .............................................................................................................

Handtekening(en) van de consument(en) (*):

We vinden uw mening van cruciaal belang om onze dienstverlening en onze webshop verder te optimaliseren. Vertel ons waar we in uitblinken en wat we kunnen verbeteren aan onze dienstverlening. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen of andere suggesties.

............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

(*)In te vullen door de consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de overeenkomst 


Nieuwpoortwebshop@beau4.beB'eau4 Men & Women | C-Beau | Prestige by B'eau4 | Storms Fashion058 23 20 03BE0 888 808 624www.beau4fashion.be BACK TO SITE Acties Retourdocument